havasesموضوع بیمه: تامین خسارت ناشی از حوادث مشمول بیمه در طول شبانه روز در داخل و خارج از کشور. با دریافت این بیمه نامه شخص می تواند خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه کند. پوشش هایی که بیمه گذار در این بیمه می تواند انتخاب کند عبارتند از:

 • فوت ناشی از حادثه
 • نقص عضو کلی و جزئی دائم بر اثر حادثه
 • جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
 • غرامت روزانه ( عمومی/بستری در بیمارستان ) در صورت از کارافتادگی موقت بیمه شده ناشی از حادثه

 انواع بیمه حوادث:

 • بیمه حوادث ۲۴ ساعته به صورت انفرادی ( شخصی ): حق بیمه در این بیمه بر اساس شغل افراد تعیین می گردد و به این منظور شغل افراد به ۵ گروه از کم خطرترین تا خطرناک ترین تقسم می شود.
 • بیمه حوادث گروهی برای کارکنان شرکت ها، سازمان ها، موسسات و….
 • بیمه حوادث خانواده برای همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل سرپرست خانواده
 • بیمه حوادث مسافرتی در داخل و خارج از کشور برای تورهای گردشگری و مسافرتی داخل و خارج از کشور
 • بیمه حوادث دانش آموزی و دانشجویی
 • بیمه حوادث ورزشی برای اعضای فدراسیون و باشگاه ها و تیم های ورزشی
 • سایر بیمه حوادث که با توجه به نیاز بیمه گذار قابل طراحی و ارائه خواهد بود.