hamlonaghlبیمه حمل و نقل کالا

یکی از قدیمی ترین شکل بیمه در قالب بیمه حمل و نقل دریایی شکل گرفته است ‏‏و قبل از سده نوزده دریافت وام دریایی توسط بازرگانان رایج بوداست. این موضوع  نشانگر این است که تجار و بازرگانان از دیر باز به فکر یافتن راهی جهت کاهش و یا انتقال رسیک های مالی، فرار از ورشکستگی وحصول اطمینان از ادامه فعالیت تجاری خود بوده اند و این موضوع منشایی برای پیدایش بیمه باربری (حمل و نقل) شده است. همکنون هیچ کالای با ارزشی بدون بیمه نامه جابه جا نمی شود ،به حدی که صادرات کالاهای استراتژیکی چون نفت به این صعنت وابسته می باشد. این بیمه  پشتوانه و تکیه گاهی برای بازرگانان و تجار ( واردکننده و یا صادر کننده) و یا تولید کنندگان می باشد.

یکی از بخش های فنی شرکت بیمه نوین، بیمه های باربری است که رشته های بیمه ای ذیل را تحت پوشش قرار می دهد.

 • بیمه حمل و نقل کالا( باربری)
 1. بیمه حمل داخلی
 2. بیمه حمل و نقل بین المللی (باربری صادراتی و وارداتی)
 • بیمه بدنه کشتی
 • بیمه هواپیما
 1. بیمه بدنه هواپیما
 2. مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث(غیر از مسافران)
 3. مسئولیت قانونی نسبت به مسافران
 4. مسئولیت قانونی بار ومحموله ها
 • بیمه پول(وجوه)
 1. موجودی در صندوق
 2. بیمه حمل و نقل پول و اوراق بهادار موسسات مالی