omrاز آنجا که جان و سلامتی و زندگی انسان ها همواره در معرض خطر های گوناگون قرار دارد، بیمه های عمر با پوشش های اضافی آن، عوارض مالی ناشی از این خطرات را می توانند جبران نمایند و یا به عبارت دیگر بیمه های اشخاص در قالب بیمه های عمر ، حادثه و درمان افراد را هنگام از دست دادن سرپرست خانواده یا از کار افتادگی و نقص عضو به علت حادثه یا بیماری و همچنین در زمان ایجاد هزینه های پزشکی هنگام بستری شدن در بیمارستان و انجام اعمال جراحی و در نهایت افراد را در هنگام بازنشستگی و پیری و کاهش درآمد، حمایت نماید. این بیمه تکیه گاه مناسبی است که در زمان های خاص زندگی وضعیت اقتصادی افراد را سرو سامان داده و امنیت خاطر آنان را فراهم می سازد.

 

بیمه های عمر به طور کلی به سه دسته زیر تقسیم می شوند.

– بیمه های عمر به شرط فوت

  • بیمه عمر زمانی (ساده ،صعودی)
  • بیمه عمر مانده بدهکار
  • بیمه تمام عمر

– بیمه های عمر به شرط حیات

  • بیمه عمر به شرط حیات با فاصله
  • بیمه عمر به شرط حیات بدون فاصله

– بیمه های عمر مختلط به شرط فوت و حیات