mosaferatiاین بیمه نامه اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند، زیر پوشش بیمه ای قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور است.

خدمات تحت پوشش و نحوه استفاده از آن

  • پرداخت هزینه های پزشکی ،چراحی، داروخانه و بیمارستان.
  • پرداخت هزینه فوریتهای پزشکی و دندانپزشکی.
  • پذیرش و انتقال پزشکی بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی یا بازگرداندن وی به ایران تحت مراقبت های پزشکی.
  • پرداخت هزینه دعاوی حقوقی و کیفری مطابق مفاد قرارداد.
  • راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.
  • بازگرداندن همراه به ایران در صورت فوت یا انتقال پزشگی بیمه شده.
  • پرداخت هزینه عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان.
  • بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت به هر علت بیمه شده در طول مسافرت.
  • پوشش های مربوط به بار همراه مسافر و تاخیر در حرکت