بیمه‌نامه شخص ثالثgahb01

خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را در دو بخش مالی و جانی جبران می کند.

الف: منظور از خسارت مالی در بیمه شخص ثالث
زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره ۱: چه کسانی شخص ثالث هستند: کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه شخص ثالث دچار زیان‌های بدنی و مالی شوند به استثنای راننده مسبب حادثه از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شود.

ب: منظور از خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث
هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
تبصره ۲: خسارت‌های یاد شده با توجه به مدارک و مستندات پرونده خسارتی وآرای صادره توسط دادگاه‌ها و تا سقف تعهدهای خریداری شده و مندرج در کارت‌های بیمه‌نامه ثالث قابل جبران است.
تبصره ۳:تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائیه که بر مبنای معادل حداقل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام می باشد و بر اساس ارزانترین نوع دیه که همان شتر است در ماه‌های عادی ۱۰۰ نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه کامل یک مرد مسلمان از ۱۰۰ نفر شتر به ۱/۳ یعنی (۱۳۳ نفر شتر) افزایش می یابد. ماههای حرام عبارتند از:
(محرم، رجب، ذیعده، ذیحجه)
تبصره ۴:تعهد مالی: حداقل ۲/۵٪ دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام می باشد.

ج: تعریف حادثه در قانون بیمه شخص ثالث
منظور از حوادث مذکوردر این قانون هر گونه سانحه از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

بیمه‌نامه سرنشین خودرو
جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است عمدتا بیمه‌نامه سرنشین در قانون جدید شخص ثالث برای راننده مقصر که شخص ثالث محسوب نمی شود خریداری می‌گردد.

تعهدات بیمه‌نامه سرنشین خودرو
همراه با بیمه‌نامه شخص ثالث در یک کارت بیمه‌نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه‌نامه جداگانه نیست، ضمنا به تمامی بیمه‌گذاران محترم توصیه می‌گردد با توجه به ماهیت تعهدات سرنشین و خسارت قابل جبران با این تعهدات بشرح فوق نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند. بگونه‌ای که به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارت و غرات های سنگین بتواند اقدام نماید.

لازم به توضیح است که غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی شود.
موارد زیر از مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث خارج است:
۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم

جدول تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه شخص ثالث

عدم خسارت سال اول ۱۰ درصد
عدم خسارت سال دوم ۱۵ درصد
عدم خسارت سال سوم ۲۰ درصد
عدم خسارت سال چهارم ۳۰ درصد
عدم خسارت سال پنجم ۴۰ درصد
عدم خسارت سال ششم ۵۰ درصد
عدم خسارت سال هفتم ۶۰ درصد
عدم خسارت سال هشتم به بعد ۷۰ درصد

مدارک مورد نیاز برای پرونده‌های خسارتی شخص ثالث
ثالت مالی:
۱- کروکی افسر کاردان فنی (سازشی) مخصوص استفاده بیمه‌نامه شخص ثالث.
۲- برگه‌های بازجویی دو طرف حادثه و دیگر گزارش‌های تکمیلی همچون گزارش پاسگاه، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، رای دادگاه‌ها (در مودر کروکی غیر سازشی).
۳- تصویر مصدق گواهینامه رانندگان حین حادثه (مقصر و زیاندیده).
۴- تصویر اسناد و مالکیت اتومبیل زیاندیده.
۵- برش (کوپن) بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه به ترتیب شماره.
۶- در مورد خسارت‌های بدون گزارش پلیس، روئیت اتومبیل‌های مقصر و زیاندیده توسط کارشناس بیمه ضروری است.
ثالت جانی:
۱- صورتجلسه اولیه پاسگاه انتظامی.
۲- کروکی افسر کاردان فنی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری.
۳- گزارش پاسگاه انتظامی ارسالی به دادگاه و برگه‌های بازجویی.
۴- نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروهان و مصدومان.
۵- گزارش معاینه جسد.
۶- جواز دفن.
۷- خلاصه رونوشت فوت.
۸- اصل صورتحساب‌های هزینه‌های بیمارستانی در مورد مصدومان و مجروهان.
۹- حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض دو طرف، حکم تجدید نظر و یا آخرین حکم قطعی مراجع رسیدگی کننده به موضوع همچون رای دیوان عالی کشور.
۱۰- سایر گزارش‌های مرتبط.
۱۱- تصویر مصدق گواهینامه راننده مقصر حادثه.
۱۲- برش (کوپن) بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر به ترتیب شماره
۱۳- گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان.